Zmluva č. Z_2/2011

Typ: Dodávateľská
Číslo: Z_2/2011    
Predmet : Prevod vlastníctva nehnuteľností uvedených v Čl. I zmluvy za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - parcely KN-C č.70/2, na ktorej je postavená prevádzková budova súp.číslo 202 a parcely KN-C č.70/1, ktorá tvorí neoddeľiteľný celok s touto stavbou. Budova súp.číslo 202 je vo vlastníctve obce. 
Partner: Slovenská republika - Obvodný úrad Stará Ľubovňa
IČO: 42077630
Adresa: Nám. gen. Štefánika č.1, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 8.4.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.12.2010 
Dátum účinnosti: 29.3.2011 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 955,00 EUR 
  K Ú P N A Z M L U V A č. 2010/00300/KZ, Veľkosť: 157.71 kB
Previazané dokumenty: