Aktuality

11.10.2020

Príprava na prijímacie skúšky Akadémia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

V predmete matematika v časti príprava na prijímacie skúšky je náplňou kurzu 19 tématických celkov, ktoré vysoké školy požadujú na prijímacie skúšky . Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa môže študent zúčastniť aj prípravy zameranej na úvod do vysokoškolskej matematiky. Náplňou sú tieto témy: matice a determinanty, komplexné čísla, limity, derivácie, integrály, anal.geometria v priestore, teória pravdepodobnosti a náhodné procesy. Na tieto témy naväzuje potom výuka matematiky v prvom ročníku na vysokých školách.

V predmete fyzika obdrží účastník kurzu všetky vzorce z gymnaziálnej fyziky (je ich 170) a na každý vzorec budú vyriešené dva ukážkové príklady. Aj keď u väčšiny vysokých škôl nie je fyzika náplňou prijímacieho konania. využije študent takto získané vedomosti až na vysokej škole, pokiaľ sa na nej fyzika vyučuje.

Problematika psychodiagnostických testov je aktuálna len pre záujemcov, korí sa zúčastnia výberového konania na Akadémii ozbrojených síl. V kurze bude zaradená do prípravy v rámci matematiky (vo večerných hodinách). Je zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov. ktoré sa preverujú v rámci výberového konania. Študent zároveň obdrží aj 66 ks samovyhodnocovacích testov pre overenie a korekciu svojich názorov a postojov. Tie si môže vyriešiť po návrate domov.

Výuka v kurze neprebieha skupinovou, ale individuálnou formou prístupu k študentovi, čo vyžaduje od učiteľa vysvetľovať daný problém dovtedy, až je plne pochopený, čo môže spôsobiť predĺženie výuky vo večerných hodinách.

Kurzy prebiehajú v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie požadované informácie. Možná je aj osobná návšteva v L.Mikuláši. Je potrebné uviesť predmety kurzu, ktoré požaduje a tiež ďalšie služby, o ktoré ma v rámci kurzu záujem (ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a pod.). Výlohy za kurz a poskytnuté služby je možné uhradiť až po príchode do kurzu alebo aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Účastník kurzu sa po prijatí na vysokoškolské štúdium bude môcť aj naďalej zúčastňovať na konzultáciách a doučovaní a to bezplatne. V prípade záujmu o ďalšie informácie Vám ich poskytneme telefonicky na čísle 0905 622 170 v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu), alebo nás osobne navštívte. S úctou

pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Kontakt:Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma

Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708

Telefón: 0905622170Úradná tabuľa

11.10.2020

Súkromné kamerové a monitorovacie systémy v obci

Na základe zistení obecného úradu a taktiež podnetov od občanov týmto upozorňujem na porušovanie zákona č. 18/2018, Ústavy SR a Občianskeho zákonníka. V praxi je čoraz častejšie, že fyzické osoby využívajú na ochranu majetku vo svojom súkromnom vlastníctve aj kamerové systémy. V prípade ak sú takéto prostriedky spracúvania osobných údajov využívané nad rámec, tzv. výnimky domácich a osobných činnosti, tak fyzická osoba nadobudne postavenie prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Táto situácia nastáva v podstate vždy, keď fyzická osoba monitoruje prostredníctvom kamerových systémov priestory prístupné verejnosti a taktiež priestory, ktoré už nie sú v súkromnom vlastníctve. V praxi ide najmä o prípady, keď fyzické osoby na účely ochrany svojho majetku nainštalujú kamerový systém takým spôsobom, že jednotlivé kamery umožňujú aj monitorovanie napr. priľahlej verejnej komunikácie, parkoviska, neoplotenej záhrady rodinného domu a iné. Vo všeobecnosti možno považovať monitorovanie diania na cudzích pozemkoch za nevhodné. V záujme prevádzkovateľa kamerového systému je , aby si vopred dohodol podmienky a detaily jeho využívania so svojimi susedmi /v tej časti, v ktorej by mohlo dochádzať k monitorovaniu cudzieho súkromného pozemku /, tak aby nedochádzalo k rušeniu dobrých susedských vzťahov. Najvhodnejšie je optimalizovať kamerový systém takým spôsobom, aby nedochádzalo k monitorovaniu susedských objektov a pozemkov. Vlastník kamerového systému, resp. prevádzkovateľ sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného , alebo čím by vážne ohrozoval výkon práv. Povinnosti prevádzkovateľa kamerového systému bližšie špecifikujú ustanovenia spomínaného zákona.
V prípade takýchto zistení, keď kamerové systémy monitorujú aj verejne prístupné priestory môže ktokoľvek v prípade podozrenia z porušovania zákona o ochrane osobných údajov podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.

17.9.2020

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva

19.09.2020 o 16.00 hod. v zasadačke na obecnom úrade v Haligovciach

25.6.2020

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva

III. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27.06.2020 o 16.00 hod. v zasadačke na obecnom úrade v Haligovciach.

Rodinné domy

 • 06.jún utorok

  Sklo

 • 21.jún streda

  Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO zelená nálepka Vývoz KO červená nálepka

 • 11.júl utorok

  Plasty

 • 04.okt streda

  Papier

Zobraziť viac +