Demografia

Demografia (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 669
  muži 330
  ženy 339
Predproduktívny vek (0-14) spolu 138
Produktívny vek (15-54) ženy 202
Produktívny vek (15-59) muži 208
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 121
Počet sobášov 3
Počet rozvodov 1
Počet živonarodených spolu 10
  muži 5
  ženy 5
Počet zomretých spolu 3
  muži 0
  ženy 3
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 4
  muži 2
  ženy 2