VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 67/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 67/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 20/2015, VZN PSK č. 63/2018 a VZN PSK č. 67/2018

K stiahnutiu

Publikované: 11.3.2019 | Aktualizácia: 11.3.2019 | Zobrazené: 94