Súkromné kamerové a monitorovacie systémy v obci

Na základe zistení obecného úradu a taktiež podnetov od občanov týmto upozorňujem na porušovanie zákona č. 18/2018, Ústavy SR a Občianskeho zákonníka. V praxi je čoraz častejšie, že fyzické osoby využívajú na ochranu majetku vo svojom súkromnom vlastníctve aj kamerové systémy. V prípade ak sú takéto prostriedky spracúvania osobných údajov využívané nad rámec, tzv. výnimky domácich a osobných činnosti, tak fyzická osoba nadobudne postavenie prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Táto situácia nastáva v podstate vždy, keď fyzická osoba monitoruje prostredníctvom kamerových systémov priestory prístupné verejnosti a taktiež priestory, ktoré už nie sú v súkromnom vlastníctve. V praxi ide najmä o prípady, keď fyzické osoby na účely ochrany svojho majetku nainštalujú kamerový systém takým spôsobom, že jednotlivé kamery umožňujú aj monitorovanie napr. priľahlej verejnej komunikácie, parkoviska, neoplotenej záhrady rodinného domu a iné. Vo všeobecnosti možno považovať monitorovanie diania na cudzích pozemkoch za nevhodné. V záujme prevádzkovateľa kamerového systému je , aby si vopred dohodol podmienky a detaily jeho využívania so svojimi susedmi /v tej časti, v ktorej by mohlo dochádzať k monitorovaniu cudzieho súkromného pozemku /, tak aby nedochádzalo k rušeniu dobrých susedských vzťahov. Najvhodnejšie je optimalizovať kamerový systém takým spôsobom, aby nedochádzalo k monitorovaniu susedských objektov a pozemkov. Vlastník kamerového systému, resp. prevádzkovateľ sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného , alebo čím by vážne ohrozoval výkon práv. Povinnosti prevádzkovateľa kamerového systému bližšie špecifikujú ustanovenia spomínaného zákona. V prípade takýchto zistení, keď kamerové systémy monitorujú aj verejne prístupné priestory môže ktokoľvek v prípade podozrenia z porušovania zákona o ochrane osobných údajov podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.
Publikované: 11.10.2020 | Zobrazené: 9