Oznámenie o uzávere Pieninskej cesty

 

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi sa na Vás obracia so žiadosťou o súčinnosť pri informovaní prevádzkovateľov turistických zariadení, poskytovateľov služieb v turistickom ruchu a verejnosti v regióne o Uzávere turistických trás v Pieninskom národnom parku z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na pieninskej ceste.

 Správa PIENAP-u počas doterajšej uzávery vyhlásenej od 03.04.2023 do 30.06.2023 zaznamenala opakované porušovanie zákazu vstupu na Stavbu  pieninská cesta v Prielome Dunajca zo strany návštevníkov územia. Pracovníci Správy PIENAP-u sa od návštevníkov dozvedeli, že niektorí prevádzkovatelia služieb v turistickom ruchu v území, návštevníkom dávajú informácie ako obmedzenia porušiť za účelom prechodu pieninskou cestou.

  V termíne od 19.06.2023 do 30. júna 2023 bude prebiehať ukladanie povrchovej vrstvy cesty. Následne od 01.07. do10.07.2023 bude technologická prestávka počas, ktorej prebieha stabilizácia povrchu cesty. Je mimoriadne dôležité, aby v uvedenom období nedochádzalo k porušovaniu zákazu vstupu nepovolaných osôb na stavbu. Ich prítomnosť okrem ohrozenia vlastnej bezpečnosti, spomaľuje realizáciu stavby a môže viesť k jeho poškodeniu a teda vzniku škody na majetku štátu.

  Upozorňujeme, že v zmysle § 245 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v prípade neoprávneného vstupu na stavenisko, v ktorého dôsledku vznikne škoda bude založená trestná zodpovednosť:

Podľa § 245 Trestného zákona platí, že trestného činu poškodzovania cudzej veci sa dopustí ten „Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v § 245 ods. 1 ak spôsobí značnú škodu“.  

             Správa Pieninského národného parku bude priestor monitorovať dostupnými prostriedkami a porušovateľov zákazu nahlasovať kompetentným orgánom. 

               Okrem pieninskej cesty v Prielome Dunajca bude uzatvorená aj žltá turistická trasa v úseku Targov – Huta.
Návštevníci územia môžu využiť alternatívne turistické trasy na území národného parku. V prípade záujmu pešieho prechodu z Červeného Kláštora do Lesnice, prípadne v opačnom smere, je možné využiť modrú turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je možné presúvať sa aj na bicykli, avšak trasa je vhodná len pre skúsených cyklistov.

  Zároveň žiadame poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, aby vopred a pravdivo informovali svojich klientov o uzávere uvedených trás.
Prosíme návštevníkov územia o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie uvedených obmedzení.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

S pozdravom riaditeľ Správy PIENAP-u.

Publikované: 12.6.2023 | Aktualizácia: 13.6.2023 | Zobrazené: 42