Daňové priznanie za nehnuteľnosť

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. vzniká pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti (zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) povinnosť podať DP na oOcÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, ktorí v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom alebo dedením. Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali, je potrebné, aby ste daňové priznanie podali na účely zrušenia daňovej povinnosti. Daňovníci musia DP k dani z nehnuteľnosti podať najneskôr do 31. januára 2020. DP musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na priznané nehnuteľnosti. DP sa podáva len za novonadobudnuté nehnuteľnosti. V prípade daňovníkov bez zmeny vlastníctva povinnosť podania DP nevzniká. Pri dedení nehnuteľnosti na území obce alebo nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.

Publikované: 13.1.2020 | Zobrazené: 72