Aktuality10.12.2020

Výzva PPA pre poľnohospodárov

PPA (Pôdohospodárks platobná agentúra) zverejnila na svojej webovej stránke výzvu č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 poľnohospodárske podniky.

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť:

Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
Živočíšna výroba19.11.2020

Európsky týždeň boja proti drogám

Informačný leták