Úradná tabuľa

27. 9. 2016, Úradná tabuľa

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca /prílohy/ viac

23. 9. 2016, Úradná tabuľa

Infekčná anémia koní

Infekčná anémia koní je popísaná v prílohách viac

27. 5. 2016, Úradná tabuľa

VZN č. I/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Haligovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Haligovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Haligovce č.I/2016 viac

18. 5. 2016, Úradná tabuľa

Spišská katolícka Charita pobočka Spišská Stará Ves

Spišská katolícka Charita pobočka Spišská Stará Ves ponuka spolupráce viac

3. 5. 2016, Úradná tabuľa

POH Prešovského kraja na roky 2016-2020

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 viac

10. 3. 2016, Úradná tabuľa

Objednávka č. 2016003 RIMI-Security Bardejov s.r.o

Objednávka č. 2016003 RIMI-Security Bardejov s.r.o viac

18. 11. 2015, Úradná tabuľa

Oznámenie na výrub drevín

Oznámenie na výrub drevín v k.ú. Veľká Lesná viac

14. 9. 2015, Úradná tabuľa

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022

Program rozvoja obce Haligovce na roky 2015-2022 viac

25. 8. 2015, Úradná tabuľa

Odpredaj obecného pozemku

Predaj časti obecného pozemku KN-E parcelné číslo 2802 zastavané plochy o celkovej výmere 193m2 zapísaný na LV č. 1638, od ktorého sa na základe vypracovaného GO plánu diel 3 odčlení pozemok KN-C 964/3 o výmere 28m2, /ako záhradka a prístupová cesta k môjmu rodinnému domu č. 98. Žiadateľ - kupujúci Mačutek Milan, Haligovce č.98 viac

20. 8. 2015, Úradná tabuľa

Odpredaj obecného pozemku

Predaj časti obecného pozemku KN-E 3110/201 ostatné plochy o celkovej výmere 11 672m2 zapísaný na LV 1638, od ktorého sa GO plánom odčlení pozemok KN-C 303/6 /ako samostatná prístupová cesta na budúci stavebný pozemok/ o celkovej výmere 140m2. Situačný náčrt odčlenenej parcely je prílohou tejto žiadosti. Žiadateľ - kupujúci Michna Ján a manž. Martina, Haligovce č.242 viac

1 |  2 |  Ďalšia